Projecten  - Enforce


Enforce

    Favoriet

Personal training en coaching volgens Nederlands model breidt uit

  Antwerpen  
  


€11.000 gefinancierd

11 investeerders

13%
€80.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Edward De Paepe edward@winwinner.be

Card image cap


Enforce wil ondernemende mensen laten doen wat daadwerkelijk nodig is via high-end programma's in personal training en coaching. De franchiseformule is al actief op 24 plaatsen in 3 landen en richt nu de blik op België. Op korte termijn moeten hier 3 vestigingen van dit Nederlandse model bijkomen.

AanbodVia welke lening kan je investeren?

Crowdlening
Winwinlening
  Voor wie?  
  Rendement Bruto rente (jaarlijks)  
- Roerende voorheffing  
Netto interest (jaarlijks)  
+ Belastingskrediet  
Totale netto rente (jaarlijks)  
  Kenmerken Looptijd  
Minimale investering  
Maximale investering  
Terugbetaling  
Waarborg  
Achtergesteld  
Crowdlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Winwinlening

Voor wie?

Bruto rente (jaarlijks)

Belastingskrediet

Bruto rente + belastingskrediet

Looptijd

Terugbetaling

Kapitaaluitstel

Minimale investering

Max. investering

Waarborg

Achtergesteld

Roerende voorheffing

Converteerbaar

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Enforce maximaal €150.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • High-end training en coaching 
 • Overkoepelend sterk internationaal merk Enforce International, met Enforce België BV als master franchisenemer in België 
 • Dubbele doelgroep: zowel groei door uitbreiden van aantal franchisenemers, alsook door groei van aantal deelnemers aan de coachingprogramma’s  
 • Geregistreerde dienstverlener voor de KMO-portefeuille
 • Enforce België BV is op zoek naar minimaal €80.000 en maximaal €150.000 om onder meer drie nieuwe Enforce-locaties te openen en de vestiging in Hoogstraten te verbouwen 
 • Investeren kan via de crowdlening en de winwinlening


Waarom Enforce?

Een dubbele doelgroep zorgt voor de snelle opmars van Enforce in België. Omdat het personal training en coaching-concept mikt op zowel franchisenemers als deelnemers aan de coachingprogramma’s, vind je Enforce al in Hoogstraten, Kalmthout en Antwerpen. 

Met onze high-end programma’s en events zetten we in op fysieke workouts, slimme voeding en krachtige coaching om onze klanten te helpen om een vitale leider te zijn. Bij Enforce geloven we dat deze vitale leiders een duurzame en krachtige toekomst creëren voor zichzelf en anderen. Vanuit een sterk fundament, zowel fysiek als mentaal, zijn zij in staat hun volle potentieel te benutten.” - Jeroen van den Nieuwelaar, operationeel directeur Enforce België

Activiteit

Het businessmodel van Enforce steunt op twee pijlers.

1. Franchisenemers 

Franchisenemers mogen onder de handelsnaam ‘Enforce’ een eigen vestiging zelf beheren. Het personal training- en coaching concept breidt uit door selectieve samenwerkingen op te starten met de beste personal trainers. 

“We kiezen onze uitbaters niet zomaar. De ondernemer wordt onderdeel van een ijzersterk merk en krijgt onder andere 3 keer per week coaching vanuit Enforce zelf om de kwaliteit te kunnen garanderen.” - Jeroen van den Nieuwelaar

2. Deelnemers

De typische klant is een ondernemende persoon voor wie tijd altijd een uitdaging is, maar die binnen een bepaald programma zoveel kan trainen als die wil in de beste omstandigheden. 

“Je betaalt bij Enforce voor een resultaat. Hoe we ernaar toe werken, verschilt per persoon. In de 3 uurtjes in de gym per week kan niks misgaan: het zijn de uren buiten de gym die het verschil maken, waar alle verleidingen en uitdagingen zich bevinden. Daarom kiezen wij voor een totaalpakket dat traditionele coaching overstijgt.” - Jeroen van den Nieuwelaar 

Daarnaast werkt Enforce met bedrijven die een vitaliteitsprogramma in het beleidsplan van hun onderneming opnemen. Kennis over voeding, stress, duurzame inzetbaarheid en fysieke en mentale fitheid levert namelijk een essentiële bijdrage in de gezondheid van de medewerker. Voor die activiteit is Enforce België BV een geregistreerde dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Dit houdt in dat kmo's tot 30% van hun investering in de Enforce KMO-programma’s vergoed krijgen door de Belgische overheid. 


Team

Jeroen van den Nieuwelaar en Eric De Jong zijn eigenaars van Enforce België BV. 

Jeroen bekleedt de rol van operationeel directeur en werft franchisenemers aan. Jeroen coacht hen in hun persoonlijke en zakelijke ontwikkeling. Hij heeft 18 jaar ervaring in het inzetten van sport als middel voor groei van vitaliteit en leiderschap. 

Eric De Jong zal zich in de toekomst meer gaan focussen op de uitbreiding van Enforce International. 

Enforce België BV heeft 5 medewerkers en wordt ondersteund door Enforce International. Vanwege de hechte samenwerking heeft Enforce een netwerk van ruim 40 experts in training en coaching. 

Jeroen van den Nieuwelaar

Tractie

Enforce is marktleider in high-end coaching in Nederland en is ook actief in België en Duitsland. De organisatie met hoofdzetel in Breda telt momenteel 24 vestigingen, waarvan 10 in eigen beheer en 14 in franchise.

“Onze doorgroei bestendigde tijdens de coronaperiode en we haalden onze omzettargets. Ook gingen er nieuwe vestigingen open. Zo zijn we, ondanks uitdagingen gedurende de pandemie, verdubbeld in ledenaantal en omzet.” - Jeroen van den Nieuwelaar

Er is vooral behoefte aan boutique studio’s waar mensen in een private en gemoedelijke sfeer aan zichzelf kunnen werken. Sinds 2020 is de onderneming actief in de gyms van vier- en vijfsterrenhotels, een nichemarkt met veel groeipotentieel. 

Deze hotels beschikken meestal over een eigen fitnessruimte, maar die wordt vaak niet ten volle geëxploiteerd. Door te werken met Enforce wordt de ruimte niet enkel gefaciliteerd, maar wordt deze geactiveerd. 

“Enforce toonde mij dat er meer mensen zoals mij zijn: mensen die willen groeien, bijleren en boven zichzelf uitstijgen. Dit netwerk van trainers en ondernemers geeft nieuwe inzichten over jouw eigen ontwikkeling. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook op business niveau.” - franchisenemer Raoul


Investeer mee!

Op dit moment werft Enforce België BV franchisekandidaten aan om de ambities van het concern in België verder te zetten. 

Via een crowdlendingcampagne bij WinWinner zoekt de onderneming minimaal €80.000 en maximaal €150.000 om nog dit jaar 3 nieuwe vestigingen te openen, telkens in een hotel. Zo zullen er locaties komen in Brussel, Hasselt en Zaventem. 

Daarnaast zal Enforce België BV ook investeren in de verbouwing en inrichting van de bestaande locatie in Hoogstraten. 

Tegelijk wordt ook financiering gezocht voor de groei van de organisatie door een nieuwe commerciële medewerker aan te werven voor Enforce België BV en zal het team investeren in de website en marketing.

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 5,25% jaarlijkse brutorente + 2,50% jaarlijks belastingkrediet op openstaand bedrag, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar, jaarlijkse aflossing
 • de crowdlening: dit is een gestandaardiseerde achtergestelde lening met 8% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar, jaarlijkse aflossing met 1 jaar kapitaaluitstel. Aangezien Enforce in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Enforce houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €80.000 niet wordt bereikt vóór 29 mei 2023 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom (op het eerste jaar kapitaaluitstel bij de crowdlening na). In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 150.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 150.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (bevriezing van dit bedrag voor aanslagjaar 2021 tot en met aanslagjaar 2024). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. 
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Financieel

Bijlagen
€11.000 gefinancierd

11 investeerders

13%
€80.000 min. - €150.000 max.
Crowdlening Winwinlening

tot 8% rente per jaar

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Heb je vragen? Contacteer de Crowdfund Coach

WinWinnerCoach
Edward De Paepe edward@winwinner.be

Klaar om te investeren in Enforce ?


Veilig betalen 
€0 kosten voor investeerder 
98% Terugbetalingsratio 

Jammer, voor dit project ben je te laat...

Bekijk lopende projecten

Is dit niet het project voor jou? Bekijk de lopende projecten.

WinWinner