image Skindr

INVESTERINGSPROJECT

Crowdlening Winwinlening

Skindr

Skindr.com is een Belgische digitale dermatologenpraktijk waar personen binnen de 48u terecht kunnen voor advies (en voorschrift indien nodig). Zo biedt Skindr een antwoord op de lange wachttijden bij dermatologen, die tot een jaar kunnen oplopen.

Het Gentse collectief startte pas vorig jaar op, maar intussen deden meer dan 10.000 patiënten al een beroep op een van de 20 aangesloten dermatologen.

Bedrijfsnaam Skindr
Oprichtingsdatum 12/06/2020
BTW-nummer BE0748.506.141
Vennootschapsvorm BV
Locatie Vlasgaardstraat 52, 9000 Gent
Activiteit Digitale dermatologenpraktijk
Wat is een WinWinner campagne?

Via WinWinner kunnen ondernemers hun ambitieuze groeiplannen met hun netwerk delen om hun ambassadeurs te laten investeren via voordelige leningen zoals de winwinlening. Zo kan de ondernemer verder groeien en haar plannen waarmaken. We brengen je graag in contact met de onderneming om de voorwaarden van de lening te bespreken. Lenen aan KMO's omvat altijd een risico van kapitaalverlies.

Beschrijving

Via deze financieringscampagne wil Skindr maximaal €300.000 ophalen. Je kan maximaal €5.000 investeren in dit project, ongeacht het gekozen leningstype. Er zijn 2 aangeboden leningstypes: de gestandaardiseerde achtergestelde lening met opschortende voorwaarde (hierna "crowdlening") en de achtergestelde winwinlening met opschortende voorwaarde (hierna "winwinlening").


In een notendop

 • Er zijn te weinig dermatologen, terwijl de vraag naar dermatologie blijft stijgen
 • De gemiddelde wachttijd bij dermatologen in België bedraagt 4 maanden en kan oplopen tot een jaar
 • Skindr geeft mensen snel toegang tot een dermatoloog: patiënten kunnen foto’s sturen naar Skindr die binnen 48u geëvalueerd worden
 • Professioneel medisch team met 20 aangesloten dermatologen 
 • Meer dan 10.000 consultaties sinds de lancering in 2021  
 • Strikte standaarden qua privacy en beveiliging van persoonsgegevens 
 • Op zoek naar minimaal €100.000 en maximaal €300.000 om uit breiden naar Franstalig België en Nederland, een mobiele app te ontwikkelen en partnerships met ziekenhuizen op te zetten  
 • Investeren kan via de winwinlening en de crowdlening 


Waarom Skindr?

In België is er slechts 1 dermatoloog beschikbaar per 13.700 inwoners. Bijgevolg duurt het gemiddeld 2 tot 6 maanden om een dermatoloog te pakken te krijgen in ons land. Er zijn te weinig dermatologen voor te veel huidpatiënten.

Dermatologen gaan gebukt onder immense werkdruk en hebben vaak te weinig ruimte om een uitgebreide opvolging aan te bieden. De patiënt loopt dan weer het risico dat het huidprobleem erger wordt terwijl hij wacht op een afspraak of hij de dermatoloog maar moeilijk weer kan bereiken eens de afspraak achter de rug is.

“Onze online dermatologiepraktijk geeft iedereen onmiddellijk toegang tot een professioneel medisch team. Persoonlijk, snel en met zorg.”- Jochen Boeykens, co-founder & CEO Skindr


Activiteit

Skindr is als een spoedgevallendienst voor dermatologie. 

Hoe werkt het? De patiënt uploadt foto’s van het huidprobleem in een beschermde online omgeving, de dermatoloog onderzoekt de foto’s en kan een diagnose stellen. De patiënt en de dermatoloog kunnen berichten naar elkaar sturen via een beveiligde chat. De patiënt ontvangt vervolgens advies, een persoonlijk behandelplan en eventueel een voorschrift. Een online consultatie heeft een vaste prijs voor de patiënt.

“Onderzoek wijst uit dat meer dan 40% van de huidproblemen volledig online kan behandeld worden. In 90% van de gevallen kan een advies gegeven worden. In slechts 8% van de gevallen heeft de patiënt een fysieke consultatie nodig en dan zorgt Skindr voor een snelle afspraak. Patiënten kunnen bij Skindr rekenen op een responstijd binnen 48 uur.” - Dr. Annelies Avermaete, co-founder & medical advisor Skindr


Team

Dermatoloog dr. Annelies Avermaete en patiënt Jochen Boeykens ontmoetten elkaar in 2020 om een jaar later Skindr te lanceren na intensieve ontwikkeling en uitgebreid onderzoek. 

CEO Jochen Boeykens is een ervaren IT-ondernemer (Engagor, overgenomen door Clarabridge en Blendr, overgenomen door Qlik).

Co-founder en medical advisor dr. Annelies Avermaete is al 20 jaar actief als dermatoloog en deed ervaring op in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Naast de founders bestaat het kernteam verder uit Jeroen Van den Bossche (CTO), Brecht Fourneau (Head of Growth), Margaux Wyckaert (Product Manager), Dieter De Leenheer (Full Stack Developer) en Jarno Broodcoorens (HR). 

Er zijn momenteel 20 dermatologen aangesloten bij Skindr. 


Tractie

Snelle én correcte hulp, daarvoor werd Skindr opgericht. Het team garandeert een antwoord binnen 48u, in realiteit ligt de gemiddelde responstijd bij een behandeling zelfs onder de 20 uur. 

“Onze dermatologen sparen op jaarbasis elk 25 werkdagen uit door online consultaties te doen. Deze tijd gaat rechtstreeks naar het verminderen van de wachttijden.” - Jochen Boeykens, co-founder & CEO Skindr 

De Skindr-community telt op dit moment 13.000 gebruikers, voornamelijk in Vlaanderen. Binnenkort start ook in Brussel een arts op om Franstalig België aan te boren. Met de komst van twee Nederlandse dermatologen staat een eerste internationale uitbreiding ook op de radar. 

Skindr heeft ondertussen al bijna 500 reviews ontvangen van patiënten met een gemiddelde score van 9,5/10. 


Ook in de pers kreeg de maatschappelijke impact van Skindr al veel bijval: VRTNWS, Trends, Flair...


Investeer mee!

Skindr bestaat nog maar sinds 2021 maar bouwde al een uitgebreide community van huidpatiënten uit. Ook dermatologen en andere stakeholders in de sector zien de mogelijkheden van deze Gentse start-up. 

Om verder te groeien, zoekt Skindr minimaal €100.000 en maximaal €300.000 via WinWinner. De opgehaalde financiering zal gebruikt worden om:

 • naast de bestaande website ook een mobiele app te ontwikkelen
 • budget vrij te maken om partnerships met ziekenhuizen op te starten
 • uitbreiding naar Franstalig België en Nederland te ondersteunen met een marketingcampagne 

Investeren kan via:

 • de winwinlening: dit is een achtergestelde lening met 1,5% jaarlijkse brutorente + 2,5% jaarlijks belastingkrediet, 30% waarborg op openstaand bedrag, looptijd 5 jaar. Eenmalige aflossing
 • de crowdlening: dit is een achtergestelde lening met 6% jaarlijkse brutorente, looptijd 4 jaar. Jaarlijks constante aflossing met twee jaar kapitaaluitstel. Aangezien Skindr in aanmerking komt voor de vrijstelling van roerende voorheffing, is het brutorendement van de crowdlening ook het nettorendement. Ontdek de voorwaarden voor deze maatregel op deze pagina.


Wees je bewust van de risico's

Een belegging onder de vorm van een achtergestelde lening aan Skindr houdt bepaalde risico’s in. Hierna worden de voornaamste risico’s aangeduid, zonder evenwel uitputtend te zijn.

 • Opschortende voorwaarde: Er is een opschortende voorwaarde van toepassing op de lening. De lening zal immers niet doorgaan indien het minimumbedrag van €100.000 niet wordt bereikt vóór 3 januari 2023 door beide leningstypes gezamenlijk. Als het minimale bedrag niet behaald wordt en je reeds een investering hebt toegezegd en betaald, zal je het geïnvesteerde bedrag zo snel mogelijk na de einddatum van de campagne terugkrijgen.


 • Risico op geheel of gedeeltelijk verlies van de belegging of niet behalen van verwacht rendement: Door een leningsovereenkomst te sluiten met de leningnemer lenen beleggers gelden aan de leningnemer. De leningnemer verbindt zich tot (i) de jaarlijkse betaling van rente en (ii) de jaarlijkse terugbetaling van de hoofdsom (op de eerste twee jaar kapitaaluitstel bij de crowdlening na) en terugbetaling van de hoofdsom aan het einde van de looptijd van de lening bij de winwinlening. In geval van faillissement of het in gebreke blijven van de leningnemer, is het echter mogelijk dat beleggers de bedragen waarop zij aanspraak maken niet kunnen recupereren. Zij lopen dus het risico hun belegging gedeeltelijk of volledig te verliezen en/of het verwachte rendement niet behalen.


 • Het vermogen van de leningnemer om terug te betalen kan beperkt zijn: Het vermogen van de leningnemer om de lening terug te betalen zal afhangen van de financiële toestand van de leningnemer op het moment van de gevraagde terugbetaling, en kan worden beperkt bij wet, door de voorwaarden van schulden en door de overeenkomsten die de leningnemer is aangegaan op of vóór die datum en die de bestaande of toekomstige schuldverbintenissen kunnen vervangen, aanvullen of wijzigen. De voorwaarden van de lening zullen niet voorzien in een beperking voor de leningnemer om bijkomende schulden aan te gaan. Indien de leningnemer in de toekomst een belangrijke bijkomende schuldenlast aangaat, dan kan dit het risico op niet-terugbetaling van de lening door de leningnemer verhogen.


 • Achtergestelde lening zonder zekerheden: De verbintenissen van de leningnemer ingevolge de leningsovereenkomst zullen achtergesteld zijn zowel ten aanzien van al de niet-achtergestelde bestaande als van alle niet-achtergestelde toekomstige schulden. Deze achterstelling geldt zowel voor de hoofdsom als de interesten. Dit verhoogt het risico voor de belegger op het geheel of gedeeltelijk verlies van zijn belegging. Immers, de beleggers zullen slechts worden terugbetaald nadat alle gewone, niet-achtergestelde schuldeisers van de leningnemer zijn voldaan. De beleggers genieten overigens niet van zekerheden die enige voorrang verlenen aan de beleggers ten aanzien van andere schuldeisers. De terugbetaling van de lening wordt niet gegarandeerd door een derde partij (met dien verstande dat de belegger, mits aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, bij de winwinlening kan genieten van een eenmalig belastingkrediet indien de kredietnemer een deel of het geheel van de lening niet kan terugbetalen).


 • Beperkte gevallen van vervroegde opeisbaarheid: Slechts in een beperkt aantal gevallen omschreven in de leningovereenkomst en het Winwinleningdecreet (onder meer faillissement, kennelijk onvermogen, of vrijwillige of gedwongen ontbinding of vereffening van de leningnemer of in geval van een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de aflossingen van de hoofdsom of de interesten van de lening) zal de belegger de toegestane lening vervroegd opeisbaar kunnen verklaren. De gevallen van vervroegde opeisbaarheid omvatten dus niet alle mogelijke gevallen van vermindering van de kredietwaardigheid van de leningnemer. Dit verhoogt het risico dat andere kredietgevers eerst worden betaald en de beleggers hun volledige inleg niet kunnen terugkrijgen. Bij vervroegde opeisbaarheid is de leningnemer ertoe gehouden de nog verschuldigde hoofdsom terug te betalen inclusief de gederfde interesten.


 • Mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling: De leningnemer heeft de optie om de aangeboden lening vervroegd terug te betalen, en dit buiten het geval van overmacht, enkel indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de terugbetaling geschiedt naar aanleiding van een gebeurtenis die op betekenisvolle wijze de economie van het contract zoals initieel overeengekomen tussen partijen wijzigt en niet toerekenbaar is aan de leningnemer, en
(ii) de belegger in geen enkele mate wordt benadeeld door een onevenwicht tussen de rechten en plichten van de leningnemer en de belegger, en
(iii) er geen kosten worden aangerekend voor de vroegtijdige terugbetaling.

De terugbetaling zal gebeuren op basis van het hoogste bedrag van de marktwaarde of de nominale waarde op het ogenblik van de beslissing tot vervroegde terugbetaling, zonder extra kosten en dit samen met de betaling van de vervallen interesten.

In geval van overmacht zal de terugbetaling minstens de marktwaarde betreffen op het moment van de terugbetaling.

Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van vervroegde terugbetaling van de Winwinlening verbindt de belegger er zich toe om de bij besluit van de Vlaamse Regering aangewezen instantie (momenteel de NV Waarborgbeheer) daarvan op de hoogte te brengen.


 • Mogelijkheid tot vervroegde afsluiting van de aanbieding: De inschrijvingsperiode van de aanbieding kan vervroegd worden afgesloten als de opschortende voorwaarde is ingelost. Gelet op het feit dat het maximale bedrag van de WinWinner-campagne 300.000 EUR bedraagt, kan de campagne vervroegd worden afgesloten zelfs indien het opgehaalde bedrag onder deze campagne het bedrag van 300.000 EUR niet heeft bereikt.


 • Inflatierisico en renterisico: Het inflatierisico houdt verband met de toekomstige waarde van geld. Het eigenlijk rendement van een investering in de lening wordt verminderd door inflatie. Hoe hoger de inflatievoet, hoe lager het eigenlijke rendement van de lening zal zijn. Indien de inflatievoet gelijk is aan over hoger dan de nominale opbrengst van de lening, dan is het eigenlijke rendement gelijk aan nul, of zal het eigenlijke rendement zelfs negatief zijn. Een belegging in de lening met een vaste interestvoet gaat gepaard met het risico dat latere wijzigingen in de marktrente een ongunstige invloed hebben op het rendement van de belegging ten aanzien van andere mogelijke beleggingen die beschikbaar zijn op de markt.


 • Geen verhandelbaarheid: De beleggers zullen de rechten die zij hebben uit hoofde van de leningsovereenkomst niet aan derde partijen kunnen overdragen. Aldus is hun belegging geen liquide, verhandelbare belegging.


 • Fiscaliteit (winwinlening): De voorgestelde belegging is een belegging onder de vorm van een “Winwinlening” die voldoet aan de voorwaarden van het Winwinleningdecreet. Hieraan zijn bepaalde fiscale voordelen verbonden. De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden en strikte formaliteiten van het Winwinleningdecreet kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
 • Fiscaliteit (crowdlening): Op de bruto-interesten verworven door de belegger, zal door de leningnemer roerende voorheffing moeten worden ingehouden. Deze roerende voorheffing komt volledig ten laste van de belegger. Aldus zal de belasting op de interesten het rendement van de belegging voor de belegger verminderen. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen.
  Indien voldaan aan de voorwaarden van Artikel 21, 1e lid, 13° WIB 92, kan een belegger die een lening aangaat ter financiering van een crowdfundingproject van een startende onderneming op een door de FSMA erkend crowdfundingplatform, genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de leningen ten belope van de eerste schijf van €15.630 per jaar (geïndexeerd bedrag 2022). De beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat de niet-naleving van de voorwaarden kunnen leiden tot het verlies van deze fiscale voordelen in hoofde van de belegger. De belegger moet zich verder informeren over zijn of haar eigen fiscale toestand en rekening houden met het gegeven dat toekomstige wijzigingen van de fiscale regels een eventuele negatieve impact kunnen hebben op het rendement van zijn of haar beleggingen. 
  Nota: op ontvangen interesten tussen Belgische vennootschappen is geen roerende voorheffing verschuldigd. De leninggever ontvangt dan een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap. 

Het is raadzaam om slechts een fractie van je beschikbaar (spaar)geld uit te lenen.

Investeer

Welke leningen zijn er?

Bruto rendement
Terugbetaling
Kapitaaluitstel
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld
Bruto rendement
Terugbetaling
Looptijd
Waarborg
Investeren vanaf
Maximale investering
Achtergesteld

Waarom investeren via WinWinner?

Investeren in gescreende dossiers
€0 kosten voor investeerder
>98% Terugbetalingsratio

Winwinner coach

Stig Van Peer
stig@winwinner.be
+32 470 29 02 14

Webinars

Volg een webinar om meer info te ontvangen over dit project.

08/12/2022
18:00
Let op!
Geld lenen aan een onderneming is risicovol.
Als investeerder loopt u het risico dat het ontleende bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan worden terugbetaald.